Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

 1. Anvendelse og gyldighed

Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem Meditec Plaststøbning A/S (herefter Meditec) og køber. Enhver afvigelse herfra, som måtte være anført i købers ordre eller lignende, betragtes som uden gyldighed, såfremt ingen anden skriftlig accept foreligger fra Meditec’s side.

 • Tilbud og ordrebekræftelse

Meditec’s tilbud er gældende i 30 dage efter deres datering, medmindre en kortere periode er angivet.

En ordre er først bindende for Meditec, når Meditec’s ordrebekræftelse foreligger hos køber. Såfremt køber har indsigelser imod ordrebekræftelsens indhold, skal disse foreligge skriftligt og være Meditec i hænde senest 1 uge efter ordrebekræftelsens dato.

Køber er ikke berettiget til at annullere eller ændre en afgivet ordre, medmindre Meditec undtagelsesvis skriftligt accepterer dette. I tilfælde af accept af annullering eller ændring, skal køber erstatte Meditec’s meromkostninger og tab ved annulleringen, dog minimum et beløb svarende til 30% af den aftalte købesum excl. moms.

 • Priser og betalingsbetingelser

Købsprisen i Meditec’s tilbud indeholder ikke skatter, afgifter, forsendelse eller andre gebyrer eller udgifter af nogen art, medmindre de er skriftligt accepteret af Meditec. Udover købsprisen accepterer køber at godtgøre Meditec alle offentlige skatter, afgifter og/eller andre gebyrer, som køber skal betale i forbindelse med salg og transport af det købte. Tilbud er betinget af Meditec’s ordrebekræftelse og kreditgodkendelse for køber.

Meditec’s betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt.

Betaler køber ikke i rette tid og skyldes forsinkelsen ikke Meditec’s forhold, er Meditec berettiget til at beregne morarente fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til 2% pr. påbegyndt måned, og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.

 • Levering

Leveringstiden fastsættes individuelt enten i Meditec’s tilbud eller i Meditec’s ordrebekræftelse.

Medmindre andet er skriftligt meddelt af Meditec, leveres produktet ab fabrik DK-Fredensborg.

Køber accepterer til enhver tid at være eneansvarlig for tab eller skade på produktet efter at produktet er afleveret til fragtføreren til forsendelse. Pris i ordrebekræftelsen er excl. omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring, emballage, moms og eventuelle statsafgifter, som betales af køber, hvis ikke andet er beskrevet skriftligt.

 • Forsinkelse

Såfremt Meditec ikke leverer til aftalt tid, kan køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke indenfor denne frist, er køber berettiget til at hæve købet og kræve erstatning for dokumenteret, direkte tab. Herudover kan køber ikke rejse krav mod Meditec som følge af forsinkelsen.

 • Mangler / Ansvar

Meditec påtager sig i en periode af 2 på hinanden følgende måneder, efter at levering har fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage om levering, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes materiale eller fremstilling.

Afhjælpning omfatter ikke sådanne tilfælde, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Meditec’s skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

Såfremt køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes uden ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret.

Efter at Meditec har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil Meditec uden forsinkelse afhjælpe manglen.

Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til Meditec’s disposition.

Meditec yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. Meditec’s afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 2 måneder efter levering til køber.

6. A     Ansvarsbegrænsning

Meditec er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos Meditec’s leverandører, eller i øvrigt skyldes leverandørers forhold. I det omfang Meditec har et berettiget krav mod en leverandør, transporterer Meditec dette krav til køber.

Meditec hæfter ikke for driftstab, avancetab, tabt tidstan eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved de solgte Produkter. Meditec kan ikke afkræves en samlet erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag for manglens skadeforvoldelse på leverancen, der overstiger fakturabeløbet for det solgte produkt eller den solgte ydelse, dog maksimalt DKK 150.000.

6. B     Ansvar for tingskade, forvoldt af materiellet (produktansvar).

Køberen skal holde Meditec skadesløs i den udstrækning, Meditec pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Meditec efter følgende afsnit i dette punkt, ikke er ansvarlig for overfor køberen.

Meditec er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af produktet:

 1. I intet tilfælde er Meditec ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab.

De nævnte begrænsninger i Meditec´s ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Meditec og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller tab, som påstås forårsaget af materiellet, dog maksimalt DKK 150.000. Det indbyrdes forhold mellem køber og Meditec skal dog altid afgøres ved domstolene, jfr. nedenfor punkt 10.

 • Reklamation/forældelse

Køber har ved modtagelsen af varen en undersøgelsespligt og skal reklamere straks, hvis der konstateres mangler, ellers mister køber sine rettigheder. Er det en skjult mangel, skal reklamation dog ske inden 2 år.

 • Ansvarsfrihed – force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse indenfor en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

 • Delvis ugyldighed

Såfremt én eller flere af bestemmelserne i disse leveringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes heraf.

 1. Værneting

Eventuelle tvister mellem parterne afgøres efter dansk ret og skal indbringes for retten ved Meditec’s værneting.

Meditec Plaststøbning A/S, Juli 2019 0000000